ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (ทุนโควตาบุตรชาวประมง) ปีการศึกษา 2563
download

-------------------
เอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษา
1. ใบเสร็จรับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่)  download
2. สำเนาบัตรประชาชน download

-------------------
โปรดนำเอกสารมาส่งที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-9428894 หรือ inbox ทางเพจงานบริการการศึกษา คณะประมง มก.