📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894