???? ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ????
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894
-----------------------------------------------------------------------