ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------