ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ตำแหน่งนายเรือระดับปฏิบัติการ  สังกัดสถานีวิจัยประมงศรีราชา ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------