นายพุทธายะ กำเนิดศิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง นายชลธัช ระจิตดำรง และนางสาวธนัชชา ศิริกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "Japan Studies Spring Intensive Program in Minamata ณ เมืองมินะมะตะ จังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566 ภายใต้การประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) และ Prefectural University of Kumamoto (PUK) ร่วมกับ Minamata Environmental Acadamia 

นิสิตได้ร่วมกันศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองมินะมะตะ หลังวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นกำเนิดโรคมินะมะตะ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพิษของสารปรอท ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง จนปัจจุบันเมืองมินะมะตะเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับรางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี Top Eco-City ของประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาจารย์ และนิสิตต่างชาติ เช่นประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นการเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

Undergraduate students of the Faculty of Fisheries, Kasetsart University, participated in the "Japan Studies Spring Intensive Program in Minamata" at Minamata Environmental Academia, Minamata City, Kumamoto Prefecture, Japan, between February 27 and March 3, 2023, under the coordination of academic cooperation between Kasetsart University (KU) and Prefectural University of Kumamoto (PUK).

Attach PDF