????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ แบบ online????

ในหัวข้อ  
"Opportunity to study in the KU-UGent PhD double degree program"

หัวข้อการบรรยาย
1. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ระดับปริญญาเอก
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ghent University ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
2. โอกาสที่จะได้รับสนับสนุนทุน “Mama Magda Aquaculture Fund”
ในหลักสูตร PhD program at Ghent University

Speaker
Prof. Dr. Patrick Sorgeloos
Emeritus Professor Aquaculture, Ghent University

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.

????Link สำหรับการฟังบรรยาย????
https://ku-edu.webex.com/meet/fis

????????????????????????????????????????????????????????????????????