????‍????ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยชนก คำกัมพล????‍????  นิสิตในความดูแลของ ผศ.ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช - KU advisor และ Prof. LIU Yang - OUC advisor สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (KU-OUC Dual Degree Program) ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563