หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) ระดับปริญญาเอก ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ghent University ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Double Degree ดังกล่าว สามารถดำเนินการดังนี้
1.สมัครเข้าเรียนใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส XB07 
Download ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.grad.ku.ac.th
2.ทำการสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยแจ้งความประสงค์จะเข้าเรียนในโครงการ Double Degree
3.บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
4.นิสิตเข้าศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร ฯ
5.นิสิตต้องเดินทางไปทำวิจัยที่ Ghent University ตามข้อกำหนดของหลักสูตรฯ อย่างน้อย 6 เดือน


โอกาสการได้รับทุนการศึกษา 
เงื่อนไขการสมัครเพื่อขอรับทุน Mama Magda Aquaculture Fund ในขณะที่ศึกษาที่ Ghent University 

1.นิสิตที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน Mama Magda Aquaculture Fund ต้องมีสถานะเป็นนิสิตปัจจุบันในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
2. นิสิตต้องเลือกที่จะศึกษา ทำวิจัยที่ Ghent University ในสาขาที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตาม link แนบ
https://www.ugent.be/bw/asae/en/research/aquaculture/research/aquacultureconsortium
3. นิสิตยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน Mama Magda Aquaculture Fund รายละเอียดดัง link แนบ
https://www.ugent.be/bw/asae/en/research/aquaculture/research/mama_magda
4. คณะกรรมการจาก Ghent University เป็นผู้พิจารณาในการคัดเลือกนิสิตที่มีสิทธิ์รับทุน Mama Magda Aquaculture Fund


หมายเหตุ : นิสิตที่ไม่ประสงค์จะขอรับทุน Mama Magda Aquaculture Fund สามารถสมัครเข้าเรียนในทุกสาขาของ Ghent University

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชู โทร: 02-942-8894 E-mail: phimphak13@gmail.com