หลักเกณฑ์การได้รับ "เหรียญเรียนดีคณะประมง" สำหรับนิสิตคณะประมง ที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมเมื่อสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

download รายละเอียดเพิ่มเติม