เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ระยะสั้น ประจำปี 2567 (KU-KU Student Exchange
Program 2024) ในหัวข้อ “Integrated Agricultural
Development and BCG Economy”
ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น