ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่งอาจารย์ สาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894