ขั้นตอนการบริจาคเงินทุนการศึกษา คณะประมง

  ▶️ ขั้นตอนการบริจาคเงินทุนการศึกษา คณะประมง

  1. แจ้งความประสงค์การบริจาคเงินทุนการศึกษา พร้อมระบุคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ต้องการมอบทุน
  ที่งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 02-9428894 
  ตามแบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินทุนการศึกษาดังแนบ
  2. การบริจาค สามารถเลือกบริจาคได้สองช่องทาง ดังนี้
     2.1 บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  บัญชีเลขที่ 069-2-00001-1
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองคลัง มก.) หรือ
     2.2 บริจาคเป็นเงินสดด้วยตนเอง
  บริจาคที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ชั้น 1  
  3. กรณีบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สามารถเลือกนำส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านสองช่องทางดังนี้
    3.1 ทางไปรษณีย์ 
   งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
   3.2 ทาง E-mail : aca.fisheries@gmail.com
  4. การออกใบเสร็จรับเงิน โปรดระบุรายละเอียดของผู้บริจาค ดังนี้ 
   คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
   ที่อยู่  รหัสไปรษณีย์
   เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
  5. ที่อยู่ในการส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการบริจาค โปรดระบุรายละเอียด ดังนี้
    ชื่อ-นามสกุล 
    ที่อยู่  รหัสไปรษณีย์

  หมายเหตุ การบริจาคเงินเพื่อการศึกษาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  งาบริการการศึกษา โทร 02-9428894

ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งความประสงค์บริจาคเงินทุนการศึกษา