เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ
รายละเอียดทุน
• ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (hard copy) ผ่านหัวหน้าส่วนงานมายังคณะกรรมการวิจัยคณะประมง พร้อมทั้งส่งไฟล์มายังอีเมล ffis.research@ku.th
• ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ
• ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. เป็นบุคลากร
    1.1 บุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี
    1.2 บุคลากรประเภทนักวิจัย เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 10 ปี
    1.3 บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน
3. เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

ผลงานเป้าหมาย    
• ให้ผู้รับทุนจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการวิจัยคณะประมงทราบทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
• ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
• หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะประมง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากคณะ และไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป


2. สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน

รายละเอียด
• ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (hard copy) ผ่านหัวหน้าส่วนงานมายังคณะกรรมการวิจัยคณะประมง พร้อมทั้งส่งไฟล์มาที่อีเมล ffis.research@ku.th
• ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ จำนวน 5 ทุน
• ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ


คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. เป็นบุคลากร มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ
2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน

ผลงานเป้าหมาย
•    ให้ผู้รับทุนจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการวิจัยคณะประมงทราบทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
•    ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นเรื่องเต็ม (Proceeding) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
•    หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะประมง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากคณะ และไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม  
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยคณะประมง)
E-mail: ffis.research@ku.th 
โทรศัพท์: 086-8894691 ภายใน 644079

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาก Link ด้านล่าง
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
รูปแบบการอ้างอิงตามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์