ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ จีรภัทร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง สังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐