คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. ขอเรียนเชิญร่วมวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะประมง และเป็นผู้ที่มีคุณูปการเป็นอย่างสูง ต่อการศึกษาด้านการประมง และการพัฒนาการประมงของประเทศไทย
Link สำหรับวางพวงมาลาแบบออนไลน์ https://forms.gle/rdndsfjwkyPBLZfn8

กำหนดการ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. : ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. : พิธีวางพวงมาลา 
     : คณบดีคณะประมง กล่าวสดุดี และเชิญชวนสำรวมจิตรำลึก
      ถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์
      ลำดับการเข้าวางพวงมาลา
        - ทายาทศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์
        - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
        - กรมประมง
        - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        - คณะประมง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.  : รับประทานอาหารว่าง
      : เสร็จพิธี