เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะการวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดทุน
• ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัย (นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก) ทางอีเมล ffis.research@ku.th
• ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อโครงการคุณสมบัติผู้ขอรับทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ
2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน

ผลงานเป้าหมาย
• ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นเรื่องเต็ม (Proceeding) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
• ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม rule-Fsh-KU.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะกรรมการวิจัยที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาควิชา และหัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
ภาควิชาการจัดการประมง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ไตรศักดิ์) : Jiraporn.t@ku.ac.th
ภาควิชาชีววิทยาประมง (อาจารย์ถิรวัฒน์ รายรัตน์) : ffistwr@ku.ac.th
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง (รองศาสตราจารย์วันชัย วรวัฒนเมธีกุล) : ffiswcw@ku.ac.th
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ) : ffispssp@ku.ac.th
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสพงษ์ โภควนิช) : ffistop@ku.ac.th
หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ : ffispcp@ku.ac.th


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาง Link ด้านล่าง
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุ.docx