alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469