นาย
ปิยจิต ประทีปะเสน
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยาประมง