ประกาศรับสมัครนิสิต คณะประมง 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Tokyo University of Marine Science and Technology กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้โครงการ OQEANOUS PLUS: International joint Program (IJP) โดยได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าครองชีพ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ผู้มีสิทธิสมัคร
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน ที่สนใจสมัครเรียนต่อปริญญาโท คณะประมง (GPA>3)
นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ปัจจุบัน

ระยะเวลาการแลกเปลี่ยน: เดือน เมษายน ถึง ตุลาคม 2567

จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน: 1-2 คน

วิธีการสมัคร: กรอกใบสมัครใน Google Form  

วิธีการคัดเลือก:
รับสมัคร: วันนี้ ถึง 25 กันยายน 2566
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ: 27 กันยายน 2566
ประกาศผลการคัดเลือก: 28 กันยายน 2566

ติดต่อเพิ่มเติม
รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ (wanwimol.k@ku.th)/ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ (ffisywp@ku.ac.th)
หรือ นางสาวกมลชนก สนิทพันธ์ E-mail milkseekan33@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAO0i-J6IlJag1PC3PDzy0PtgbE_ezZJSIJ_lCqXU0z8Qz_A/viewform