ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา สารสนเทศการประมง สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894