ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------
สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894