ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจำตำแหน่งอาจารย์ สาขา สารสนเทศการประมง สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894