ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านาการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Study camp in Minamata (English camp)”
ณ เมือง Minamata จังหวัด Kumamoto
ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566