ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
----------------------------------------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894
-----------------------------------------------------------------------