คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ "การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนิสิต สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังเรื่องความสำคัญในการจัดการขยะ การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ได้มีการจัดทำเสื้อ Upcycling เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งจะเริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

                 ภาพกิจกรรมโครงการ "การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน"  ในวันที่ 6 เมษายน 2565

 

                 ภาพการจัดทำเสื้อ Upcycling เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจที่ร้านชอบปลาชุม คณะประมง