ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
-----------------------------------------------------------------------
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จำนวน  3 อัตรา
----------------------------------------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0-2942-8894
-----------------------------------------------------------------------