เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------
สังกัดสถานีวิจัยประมงศรีราชา ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0-2942-8894