📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ
สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894