Juta MOOKDASANIT
Publications
1. ชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์, วันชัย วรวัฒนเมธีกลุ และ จุฑา มุกดาสนิท. 2564. การวิเคราะห์ปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาร้าด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, น. 561-568. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59. 10-12 มีนาคม 2564. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.

2. จุฑา มุกดาสนิท, สุมิตรา บุญบำรุง และ พิเชษฐ์ น่วมทนงค์. 2563. การเปรียบทียบวิธีการสกัดกลิ่นเพื่อการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata), น. 422-431. ใน รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563. 18-19 สิงหาคม 2563. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.

3. อภัสดา มีศิลป์, จุฑา มุกดาสนิท, นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, สุมิตรา บุญบำรุง และ วรรณวรางค์ วัชรนานันท์. 2560. การเพิ่มกลิ่นรสของสารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือกุ้ง, น. 62-69. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. 31 สิงหาคม 2560. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี.