alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา 
วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ  สังกัดศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469