alt

นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และได้ไปศึกษาทำการวิจัยที่ Louisiana State University, USA ภายใต้การดูแลของ Prof. Subramaniam Sathivel ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2561 โดยศึกษาการเพิ่มความคงตัวของสารสกัดแอสตาแซนธินธรรมชาติที่ได้จาก Crawfish shell และ White shrimp shell โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปชูเลชัน และศึกษาสมบัติการเป็น Anti-aging ต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม