alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมถาษณ์)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนัก วิชาการประมง สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469