alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
สาขา อาหารสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469