ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
นาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ