alt
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร. เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์