🎉‍🎉ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563🎉‍🎉
🎓🎓ภายใต้โครงการ Kasetsart University – Ocean University of China (KU-OUC) Dual Degree Program🎓🎓

Attach PDF