ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษพร้อมคณะ ตรวจรับมอบการติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ สำหรับโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงและพลังงานสีเขียว (Fishery, Energy and Sustainability) เพื่อใช้ในอาคารศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแผนงานของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม