ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ลดลงทั้งยังทวีความรุ่นแรงมากขึ้นหลายพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้พิจารณาทบทวนรูปแบบการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564

โดยงดจัดงานในพื้นที่แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบ Virtual Fair และเริ่มงานระบบออนไลน์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564