ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2560
รางวัลระดับ Platinum ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าสร้างผลกระทบระดับสูงสุด
ปลาของพ่อ สินทรัพย์ของแผ่นดิน: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลที่เลี่ยงได้
โดย อาจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยา วุฒิสินธุ์
รางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก
การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติกส์แบคทีเรียที่ใช้ผสมอาหารในการป้องกันโรคในปลานิลและปลาสวาย
โดย อาจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ รองศาสตราจารย์นนทวิทย์ อารีย์ชน
รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ปี 2561
สาขาเกษตรศาสตร์
      อาจารย์พัฒนพล ขยันสำรวจ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
      ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร
      ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI จำนวน 1 ผลงาน
      รวม Impact Factor 2.683
Genome characterization of piscine "Scale drop and Muscle Necrosis syndrome'-
associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence determinants.
(JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY) SCI
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561
     รองศาสตราจารย์สุภาวดี พุ่มพวง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
     ปริมาณผลงานรวม 4.100 ได้รับเงินรางวัล 82,000 บาท และเกียรติบัตร
     |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 4.100 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Genetic parameters for resistance against Flavobacterium columnare in Nile tilapia
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
(Journal of Fish Diseases) SCI
Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river
prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis
after Aeromonas hydrophila infection
(Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and MolecularBiology) SCI    
Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates
calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in Thailand.
(Agriculture and Natural Resources) Q2
Prediction of fillet yield in hatchery populations of Asian sea bass, Lates calcarifer
(Bloch, 1790) using body weight and measurements.
(International Aquatic Research) SCI
Characterization, homology modeling and expression of the putative translationally
controlled tumor protein gene from giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man)
(Agriculture and Natural Resources) Q2
Effects of genetics and rearing environments on morphometric variation in hatchery
stocks of asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790)
(Journal of Fisheries and Environment) Q4

      
อาจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 4.050 ได้รับเงินรางวัล 81,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.550 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 1.500|RS|
Immunostimulation and yellow head virus (YHV) disease resistance induced by a
lignin-based pulping by-product in black tiger shrimp (Penaeus monodon Linn.)
(Fish and Shellfish Immunology) SCI
Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant
river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses
under pathogen and temperature exposure
(Fish and Shellfish Immunology) SCI
      รองศาสตราจารย์อนงค์ จีรภัทร์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 4.000 ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 4.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Comparison of the photosynthetic efficiency, agar yield, and properties of Gracilaria
salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) with and without adelphoparasite
(Journal of Applied Phycology) SCI
Comparison of ethanol production from Gracilaria fisheri and Gracilaria
tenuistipitata cultivated in aquaculture system in Thailand.
(Journal of Applied Phycology) SCI
Epiphytism differences in the commercial species of Gracilaria, G. fisheri, G.
tenuistipitata, and G. salicornia, from Thailand
(Journal of Applied Phycology) SCI
Ethanol production from Gracilaria fisheri using three marine epiphytic yeast species.
(Journal of Applied Phycology) SCI
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังสดาลย์ บุญปราบ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Preliminary study on bioethanol from freshwater algae, Cladophora glomerata
(Sarai Kai) by the fungus, Monascus sp. NP1
(Journal of Applied Phycology) SCI
Use of Monascus sp. NP1 for bioethanol production from Cladophora glomerata
(Journal of Applied Phycology) SCI
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา ไพรบูรณ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
The effect of temperature on growth and lipid and fatty acid composition on
marine microalgae used for biodiesel production.
(Journal of Applied Phycology) SCI
Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of
brown seaweed, Sargassum oligocystum
(JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY) SCI
      
รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 1.550 ได้รับเงินรางวัล 31,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.550 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Production potential of tidal flats for blood clam (Anadara granosa) culture in
Bang-tabun bay, Phetchaburi province
(ScienceAsia) SCI
      อาจารย์พัฒนพล ขยันสำรวจ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Genome characterization of piscine "Scale drop and Muscle Necrosis syndrome'-
associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence determinants.
(JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY) SCI
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Shell occupation by the land hermit crab Coenobita violascens (Anomura,
Coenobitidae) from Phuket Island, Thailand
(NAUPLIUS) SCI
      รองศาสตราจารย์ปัทมา ระตะนะอาพร ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Effect of Cryoprotectants on Suppression of Protein Structure Deterioration
induced by Freeze-thaw Cycle in Pacific White Shrimp
(JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY) SCI
   รองศาสตราจารย์นนทวิทย์ อารีย์ชน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 0.900 ได้รับเงินรางวัล 18,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.750 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.050|RS|
Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by montanide ISA 763 A
VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
(Journal of Fisheries and Environment) Q4
     รองศาสตราจารย์วราห์ เทพาหุดี ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 0.350 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 0.350 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Impact of Different Pond Bottom Soil Substrates on Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus) Culture
(Walailak Journal of Science and Technology) Q3
Morphology and anatomy of Corallimorpharian Metarhodactis aff. boninensis
from Thailand
(Journal of Fisheries and Environment) Q4

 


     รองศาสตราจารย์จรวย สุขแสงจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Laboratory observations on the effects of three marking and tagging techniques on
the survival, growth and behavior of bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana
Ferussac in Lesson, 1831)
(Phuket Marine Biological Center Research Bulletin) Q4
     รองศาสตราจารย์จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
      ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร
      |LS|ปริมาณผลงาน (2561) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2560) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.000|RS|
Changes of Chlorophyll a in an Intertidal Bangtaboon Estuary in Relation to Tidal
Driven Salinity and Nutrients
(Journal of Fisheries and Environment) Q4