นาง
สมหมาย เงินพา
พนักงานสถานที่
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ