1.    Q: คุณสมบัติของผู้ขอทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมีอะไรบ้าง
A: ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่
1.    สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ
คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน
(1)    เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หรือพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการประมง นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
(2)    ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน
(3)    เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานไม่เกิน ๑๐ ปีหรือจบการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
(4)    เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน ๓ ครั้ง
(5)    ในกรณีของโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ยกเว้นคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนในข้อ 3


2.    สนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน
(1)    เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หรือพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการประมง นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
(2)    มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ เอก
(3)    เป็นผู้ที่ผ่านการทดลองงานแล้ว
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องผ่านการทดลองงานและได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
(4)    ไม่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่ตำแหน่งระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป


3.    สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน
คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน
(1)    เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หรือพนักงานราชการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ
(2)    ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน
หลักเกณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติม: http://fish.ku.ac.th/th/node/383

2.    Q: หากอยากได้คำปรึกษา หรือมีงานวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการประมง คณะประมงสามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง
A: บุคลากรวิจัยของคณะประมง ยินดีให้คำปรึกษา ให้บริการและดำเนินการ ผ่านการพูดคุย โครงการบริการวิชาการ การฝึกอบรม ติดต่อฝ่ายวิจัย: ffis.research@ku.th