การให้ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ใกล้สูญพันธุ์ เป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันคณะประมงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเพาะพักภายในสถานีวิจัยในสังกัดของคณะ ให้เป็นพื้นที่พักฟื้นของสัตว์ทะเลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ระหว่างรอส่งตัวให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการดูแลรักษาต่อไป  ตัวอย่างเช่น

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเพาะพักภายในสถานีวิจัยให้เป็นพื้นที่พักฟื้นและดูแลรักษาเบื้องต้น #เต่าทะเล  โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 มีชาวบ้านพบเต่าทะเลบริเวณท้ายบ่อกุ้ง ตำบลนาคา จังหวัดระนองชาวบ้านจึงได้นำมาส่งให้สถานีดูแลต่อไป และได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต่าทะเล เพื่อดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ก่อนส่งคืนสู่ท้องทะเลต่อไป

ชาวบ้านพบเต่าทะเลบริเวณท้ายบ่อกุ้ง จังหวัดระนอง จึงส่งให้สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันดูแลฟื้นฟูสุขภาพก่อนส่งต่อ...