📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894