ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลือกเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ
หรือสายสนับสนุนที่สังกัดคณะ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมง