วันที่ 29 มีนาคม 2564  คณบดีคณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประจำคณะประมง ได้เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพของสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน