📝คณะประมงและบัณฑิตวิทยาลัยให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ 📝
 1. Mr.Pisey Say  จากประเทศกัมพูชา  
จบปริญญาตรี สาขา Animal Science, University of Battambang, Cambodia
 2. Mr.Putra Ali Syahbana Matondang จากประเทศอินโดนีเซีย
จบปริญญาตรี สาขา Fisheries and Marine Science, RIAU University, Indonesia
ได้รับทุนการศึกษาทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะประมง-ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน และบัณฑิตวิทยาลัย-สมทบค่าใช้จ่ายรายเดือน