คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ,สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน. ) และสถาบัน  Deltares ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผนึกกำลังความร่วมมือภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณพื้นที่อ่าวไทย 2561-2564 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและพัฒนาเป็นฐานข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย

 ????โดยการใช้ทุ่นลอยเพื่อช่วยติดตามข้อมูลแบบreal - time การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำใกล้ผิวน้ำโดยทุ่น”กระแสสมุทร” โดยส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งผ่านระบบ GPS ระบบดาวเทียม โดยมีศักยภาพการทำงานทางทะเลต่อเนื่อง 30 วัน
  ???? จัดตั้งสถานีตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร "GOT001" ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลโดยใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ รับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(3G/4G) ถือเป็นสถานีตรวจวัดทางทะเลแห่งแรกที่มีการตรวจวัดแบบ real-time 
 


????ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์ ระบบเตือนภัยล่วงหน้าของฝั่งอ่าวไทยในระยะเวลา 3-7 วัน พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสมุทรศาสตร์ของไทยต่อไปในอนาคต