สถานีวิจัยประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระกิจด้านการเรียนการสอนและการฝึกงาน  การวิจัย และบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งคณะประมงมีสถานีวิจัยประมงถึง 5 สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม สถานีวิจัยประมงศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  จังหวัดระนอง 

สถานีวิจัยประมง ที่ได้มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน้ำจืดและน้ำกร่อยให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นหรือระดับชาติอย่างต่อเนื่อง คือสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม และสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ครอบคลุมด้านการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ  (ภาพตัวอย่างผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ)

โดยสรุปในปี 2564 กิจกรรมของสถานีวิจัยประมง คณะประมง  ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนด้านระบบนิเวศน้ำจืดให้ชุมชน ดังต่อนี้
    1) การฝึกงานและสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
สถานีวิจัยประมงที่มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน้ำจืดและน้ำกร่อยให้แก่ชุมชนมี 3 สถานีที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน และสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ โดยให้การฝึกงานทั้งนิสิตคณะประมงและนักศึกษาจากสถาบันอื่นด้วย อาทิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เป็นต้น    โดยเน้นให้นิสิตได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและน้ำกร่อย เช่น การเตรียมบ่อ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อทดลอง โดยตลอดทั้งปี 2564 มีนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษามากกว่า 200 คน

ภาพการฝึกงาน สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ปี 2564

2)  การพัฒนาโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับภาคเอกชน
     สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม มีการดำเนินการ "โครงการการศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อยในบ่อดิน" ภายใต้ โครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  ซึ่งผลลัพธ์จากการศึกษา จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนต่อไป 

ภาพการสุ่มเก็บผลการทดลองขนาดและน้ำหนักปลา ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2564

3. การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชุน  อาทิ

  • โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2564 มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทอดมันของพื้นที่ตำบลคลองวาฬ"  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครัสเตอร์ 9)  ณ สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ และ ผศ.ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในการนี้ มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากทั้ง ต.คลองวาฬ ต.บ่อนอก ต.บางสะพาน ต.ทับสะแก และต.นางหูกวาง 

4.  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  จัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม "บางสนโมเดล"  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยจะเริ่มขับเคลื่อนในปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบ "การพัฒนาตำบลบางสนสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรและประมง"  โดยการมีส่วนร่วมของคณะทำงานในแต่ละภาคส่วนทั้งภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการ