จากกิจกรรมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิลสู่เสื้อยืดคณะประมง

    พลาสติกเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดขยะพลาสติกโดยเฉพาะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหารและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ซึ่งทั้งกระบวนการผลิตและการกำจัดขยะพลาสติกยังปล่อยมลพิษสู่พื้นดิน อากาศ และแหล่งน้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้ระยะเวลาในหลุมฝังกลบนานถึง 450 ปี จึงจะย่อยสลายหมด นอกจากนี้พบว่ากระบวนการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีมีเพียง 19% เท่านั้น

    คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและพยายามเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมาโดยตลอด จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล  ณ โถงชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไอวีแอล  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอวิธีการคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือนที่ทุกคนสามารถนำไปทำตามได้ง่าย ๆ เพราะการส่งขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจคัดแยกขยะของทุกคน เพื่อสร้างวงจรการใช้และจัดการขยะพลาสติกเกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยไร้ขยะ   โดยมีบุคลากรของคณะประมง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50  คน

    ผลจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงต่อยอดผลดังกล่าวรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ  นำขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) ไปผลิตเสื้อยืดคอปกสีน้ำทะเล ซึ่งเป็นสีประจำคณะประมง  โดยจากเส้นใยของขวดพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) จำนวน 12 ขวด สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเส้นใยในการผลิตเสื้อได้ 1 ตัว   รวมทั้งเชิญชวนบุคลากรและนิสิตคณะประมงร่วมคัดแยกขวดน้ำชนิดใส (PET) เพื่อนำมาแลกเสื้อยืดได้  โดยกิจกรรมขวดน้ำแลกซื้อนี้ได้จัดขึ้นทั้งที่คณะประมง บางเขน และสถานีวิจัยประมงทั้ง 5 สถานี โดยนิสิตและบุคลากรสามารถนำขวดน้ำมาแลกซื้อได้ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00-16.000 น.  และวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00-16.00 น.  สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการเสื้อสามารถซื้อได้ในราคา ตัวละ 350 บาท